Convocator

Iunie 2022 – Hotararea 114

In urma materialelor prezentate si a discutiilor purtate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2022ora 13, legal si statutar convocata si legal si statutar constituita, in prezenta actionarilor reprezentand 88,364% din capitatlul social, cu unanimitate de voturi exprimate s-au hotarat urmatoarele:

1.Aprobarea Raportului de gestuine pentru anul 2021
2. Aprobarea Raportului de audit fnanciar pentru anul 2021;
3. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2021

4 Prorogarea discutarii politicii de remunerare a conducerii executive a societatii comerciale intr-o alta sedinta AGA.

5.Revocarea administratorului unic in persoana d-lui Radu Dolomet Ilie si numirea pe o perioada de 6 luni a d-lui Porcaro Salvador Miguel, cetatean Italian cu resedinta in Italia loc San Severino Marche ( MC) str. Vialle Europa nr.56, identificat cu CI eliberata de autoritatile italiene la data de 6.03.2021.

6. Se mandateaza d-l Radu Dolomet sa semneze actul constitutiv actualizat al societatii.

7.Aprobarea datei de 24.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv indentificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Presedinte sedinta: Dolomet Radu Ilie